Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid & definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Praktijk Reflex en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Voor de leesbaarheid heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ik of mijn staat wordt Praktijk Reflex bedoeld.

 

Definities:

Praktijk Reflex is gevestigd aan de Burg. Crommelinlaan 54, 7431 HB  te Diepenveen en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 08196803

Therapeut/coach: Carolien Wesselink

 

Diensten:

Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Praktijk Reflex zoals maar niet beperkt tot: therapie, coaching(trajecten), online programma’s, trainingen, workshops, live-bijeenkomsten en behandelingen.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Praktijk Reflex richt zich op integrale reflexzone therapie en holistische coaching binnen het werkveld van fysieke klachten en persoonlijke ontwikkeling, on- en offlinetrainingen.

 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze de eigenaar van Praktijk Reflex, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Praktijk Reflex.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen jou (opdrachtgever) en de opdrachtnemer (Praktijk Reflex) over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan jou na een (indien aan de orde) oriënterend intakegesprek. Jij stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. Praktijk Reflex zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ze heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Praktijk Reflex zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat wordt bereikt.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geef jij toestemming om jouw NAW gegevens (incl. mailadres en telefoonnummer) te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van mij voor administratiedoeleinden. (zie verder privacyverklaring)
 3. Jij zorgt er voor dat alle informatie, waarvan jij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktijk Reflex wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behouden ik mij het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Praktijk Reflex gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 14 dagen of binnen de anders aangegeven termijn.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij mijn beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door jou voor akkoord getekende offerte of contract door mij is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte en/of zoals aangegeven op de website. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking op het IBAN-nummer zoals staat vermeld op de factuur.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling ontvang je een herinnering. Jij als opdrachtgever bent dan van rechtswege in verzuim en we behouden ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook ben jij vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien ik de vordering ter incasso uit handen geef ben jij tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn te betalen.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dien jij dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij praktijk Reflex.

 

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. Deze overeenkomst tussen jou en ons is aangegaan voor de duur zoals bepaald in mondeling overleg of de offerte en/of training en/of online programma is aangegeven.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 8 | Annulering door opdrachtnemer

Ik behoud het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. We verplichten ons de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betalen (indien aan de orde) 100% van het tot dan toe door jou betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 9 | Het verzetten van coaching-afspraken

 1. Indien jij de door jou gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal ik de kosten in rekening brengen en ben je verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen zonder bericht van jou op een gepland gesprek worden de kosten hiervoor in rekening gebracht en ben je verplicht deze te betalen. Hierbij wordt het dan huidige uurtarief  berekend.
 3. Ik behoud het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren als we niet naar behoren uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden wordt vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ik mij niet ter zake kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Meer informatie hierover is te vinden in onze Privacyverklaring.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte en/of onvolledige gegevens of in verband met door mijn verrichte diensten.
 2. Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die jij lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Elke aansprakelijkheid van mij voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien je klachten hebt over de coaching, training en/of online programma, dien je dit binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij ons.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met jou zal ik we zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossing waar we samen mee akkoord zijn gegaan.
 3. Indien je klachten hebt over een reflexzone behandeling dan gelden de voorwaarden van de VNRT. Gelieve de klacht eerst schriftelijk bij de therapeut te melden. Wanneer u er niet uitkomt dan kunt u contact opnemen met de VNRT. (vertrouwenspersoon@vnrt.nl)